Публичност и информираност за проект на Кератех Инженеринг ООД - „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Публичност и информираност за проект на Кератех Инженеринг ООД - „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

23.04.2021

 

           

На 18.02.2021 г. Кератех Инженеринг ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1795-C01 по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР). Обща цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справянe с последиците от пандемията COVID-19 и подкрепа за малки и средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

Безвъзмездната финансова помощ по проекта ще доведе до постепенното възстановяване на дейността на дружеството, до момента, в който услугите в сектора отново се нормализират, за да гарантират процеса на възвръщаемост на паричните потоци. В резултат от подкрепата по процедурата и осигуряване на оперативен капитал в Кератех Инженеринг ООД ще бъдат създадени реални условия за справяне с икономическите последствия от пандемията COVID-19. Положително е въздействието върху устойчивото развитие на дейността на хотела и възможността за подкрепа на туристическата индустрия. Чрез безвъзмезното финансоране на оборотния капитал Рослин Димят Хотел Варна си запази водещата позиция в хотелиерския сектор, ще подсигури ликвидност и необходимите парични средства за покриване на oперативните хотелски разходи, както и подпомагане предоставянето на хотелска услуга отговаряща на 4 звезди да запази своето качество.

 

Отпуснатото финансиране на обща стойност : 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране ще окаже положително въздействие върху устойчивостта на дейността на Рослин Димят Хотел Варна.

 

Начало на проекта : 18.02.2021 г.

 

Край :                               06.05.2021 г.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

 Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.