Публичност и информираност за проект на Кератех Инженеринг ООД

Публичност и информираност за проект на Кератех Инженеринг ООД

18.05.2021

На 27.01.2021 г. Кератех Инженеринг ООД получи подкрепа финансова помощ в размер на 34 989,54 лв. по процедура №: BG16RFOP002-2.095 - “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)” от които 29 741.11 лв. финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и 5 248.43 лв. национално съфинансиране.
 

Глобалното разпространение на пандемията COVID-19 и въведените ограничителни мерки доведоха до нарушаване функционирането на почти всички икономически дейности както в световен, така и в европейски и национален мащаб.

С въдените в Българиявременни противоепидемични мерки на територията на цялата страна като с издадените

Заповеди с №№ РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването, са преустановенипосещенията във фитнеси, центровете и залите за групови занимания към тях, заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма и др.

С настоящата процедурае осигурен оперативен капитал за Дружеството, засегнато от наложените временни противоепидемични мерки.

 

Очаквани резултати:

Получената БФП по процедурата оказа положителен ефект на Дружеството засегнато от временни противоепидемични мерки и помогна преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, както и възстановяване и устойчиво развитие В резултат на получената БФП по процедура №: BG16RFOP002-2.095 Рослин Димят Хотел Варна запази позиции в хотелиерския сектор и  се  осигуриха ликвидни средства, за да запази устойчивостта на  дейността. 

Начало на проекта : 27.01.2021 г.

 

Край : 27.04.2021 г.